Sundarbans Land Shaping Programme (I.R.D.P.)

Swami Sadananda
Sri Ramkrishna Ashram
P.O. Nimpith Ashram
District South 24
Parganas - 743 338
West Bengal
India
+91 32 182 020
+91 33 249 285

Sauj Sangha
Village: Nandakumarpur, P.O. Nandakumarpur
District: South 24 Parganas, Pin: 743349
West Bengal
Phone: + 91 031 74270310
Fax: +91 031 74270310